2020

Algemene vergadering 31/01/2020

  • Introductiespeech

Beste leden van PSA,

Ik heet u van harte welkom op onze algemene vergadering en maak van de gelegenheid gebruik om ook de vertegenwoordigers te verwelkomen van de interne bewakingsdiensten van Cliniques de l’Europe (de heer Olivier Briat), van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (de heer Thibaut Muys) en van het Mu.ZEE – Permekemuseum (de heer Jan De Loof).

Onze vergadering zal zeer kort zijn, want we willen jullie vandaag vooral de kans geven om in een ongedwongen sfeer te netwerken en het begin van het nieuwe jaar te vieren!

Ik ga zo meteen het woord geven aan mijn collega’s. Zij zullen u een overzicht geven van de werkzaamheden van de Commissie Opleiding en het hebben over onze intussen traditionele bijscholing ‘dedicated to PSA’.

Daarna zullen we u ook de nieuwigheden van onze website tonen en zal Marc verder gaan met de financiële gegevens van onze vzw, want zoals u weet, bepalen onze statuten dat er tijdens de algemene vergadering een stand van zaken gegeven wordt.

Tot slot zullen we onze projecten voor de volgende studiedag aankondigen en luisteren we graag naar uw eventuele voorstellen en opmerkingen.

Ik geef nu graag het woord aan Joachim.

 

  • Speech nieuwjaarscocktail

Dames en heren,

Beste vrienden,

Zoals de meesten onder jullie zich herinneren – want jullie waren zelf aanwezig – vierde onze vereniging in 2018 zijn vijftienjarig bestaan. Het doet me veel plezier dat we sindsdien nieuwe leden zijn mogen blijven verwelkomen, net zoals vandaag trouwens.

PSA telt vandaag 84 leden en heeft een lange weg afgelegd sinds de start, toen de vzw nog uit een groepje van 6 leden bestond. En we zijn fier op dat parcours.

Ik zou opnieuw willen benadrukken wat de kracht en de rijkdom van onze professionele vereniging maakt. We hebben het geluk niet één maar meerdere professionele sectoren te vertegenwoordigen, één gemeenschappelijk doel nastrevend, hun veiligheid in eigen handen nemen. We brengen specialisten van de private veiligheid samen uit vrijwel alle gebieden van het hele land.  We hebben ook het geluk om alle veiligheidsdiensten van de openbare vervoermaatschappijen te vertegenwoordigen.

Naast dat pluridisciplinaire aspect, onderscheidt onze vereniging zich doordat ze zowel de privésector als de overheidssector vertegenwoordigt en zowel de profit- als de non-profitsector. Tot slot is veiligheid voor ons geen product, maar eerder een dienst die we verlenen om de veiligheid van onze collega’s en onze installaties te vrijwaren. En dat is het grote verschil met de wereld van de bewakingsfirma’s.

Na even vermeld te hebben wat ons speciaal maakt, mag ik vandaag ook niet vergeten om de activiteiten van PSA in het licht te zetten, temeer omdat, naast nieuwe of toekomstige leden, externe partners ons vandaag met  hun aanwezigheid hebben vereerd.

PSA heeft twee hoofdopdrachten. De eerste is ons netwerk van interne veiligheidsprofessionals de mogelijkheid bieden om hun best practices in alle vertrouwen met elkaar te delen om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Het is in dat kader dat we proberen om zo vaak mogelijk thematische studiedagen te organiseren. Al onze leden hebben ook de zekerheid dat ze kunnen rekenen op de hulp van een van de actieve leden van PSA wanneer ze bijvoorbeeld een vraag hebben over de regelgeving of de praktijk. Het is ook via ons netwerk dat we ons groeperen om samen met externe opleidingscentra opleidingen en bijscholingen te organiseren die, met inachtneming van het wettelijk kader specifiek gericht zijn op de interne bewakingsdiensten.

Naast dit netwerkaspect, is onze vereniging momenteel het enige officiële kanaal dat interne bewakings- en veiligheidsdiensten in staat stelt hun stem te laten horen bij de voogdijautoriteiten, en in het bijzonder bij BIZA.  PSA is eveneens lid van verscheidene overleg- en reflectiestructuren van BIZA, net als haar tegenhangers APEG/BVBO die de ondernemingen vertegenwoordigt.

Onze eerste doelstelling, wanneer we deelnemen aan dit type forum, is de belangen van alle niet-leden te verdedigen, en niet alleen de specifieke sector waartoe het PSA-lid in het forum behoort. We proberen pragmatische oplossingen voor te stellen, die de wettelijkheid en hoge kwaliteitsniveaus respecteren en dit rekening houdend met onze specificiteit. Zoals ik zojuist al zei, is veiligheid bij ons geen economisch product, maar een dienst die we bieden voor de veiligheid van onze werkplek en onze collega’s en de regelgeving moet hiermee rekening kunnen houden. Dit standpunt is niet altijd even makkelijk te verdedigen geweest tijdens de debatten, maar we zien dat onze autoriteiten hier steeds meer rekening mee houden en we bedanken hen hierom!

Ik had u vandaag graag de concrete vooruitgang willen voorstellen die PSA dit jaar heeft kunnen verwezenlijken, maar zoals u weet zijn onze activiteiten enigszins afhankelijk van de politieke toestand van het land. Dat betekent dat de werkzaamheden van de werkgroepen binnen de FOD Binnenlandse Zaken niet op kruissnelheid zitten. En behalve in noodgevallen worden er in lopende zaken ook geen nieuwe ministeriële initiatieven genomen en wordt er ook geen nieuwe regelgeving gemaakt. Er vonden wel besprekingen plaats over een aantal uitvoeringsbesluiten, en die waren soms moeilijk, maar het is meer dan waarschijnlijk wachten op een volgende regering vooraleer de volgende stap kan worden gezet in het regelgevend proces. Het gaat dan over de besluiten met betrekking tot de inzet van honden, de minimumregels of de nieuwe bewakingsmethodes waarin de wet van 2017 voorziet. Het is moeilijk om het over de inhoud van deze besluiten te hebben, want ook al is er een consensus in de werkgroep of werd de inhoud goedgekeurd door een vorig kabinet, is het best mogelijk dat die terug ter discussie wordt gesteld door de volgende minister met volle bevoegdheid.

In afwachting van de nieuwe regering gaan we dezelfde inspanningen blijven leveren. In het algemeen blijven we aandacht schenken aan jullie verschillende problematieken, om jullie behoeftes over te brengen en te verdedigen wanneer jullie beroep doen op ons, alsook om jullie te laten profiteren van de kennis van ons netwerk.

Ook onze werkzaamheden in de verschillende forums waarin PSA vertegenwoordigd is, zetten we voort. Naast de Commissie Opleiding nemen we ook deel aan een werkgroep die belast is met de evaluatie van het systeem van de identificatiekaarten, om het efficiënter te maken. Onze interne groep bij PSA over veiligheid in de ziekenhuizen houdt zich ook klaar om gesprekken aan te gaan met het departement Binnenlandse Zaken en heeft een gedetailleerde lijst opgemaakt van verbeteringsdomeinen.

De onderwerpen die nog moeten besproken worden zijn voor sommigen zeer specifiek, we rekenen dan ook op de kennis van alle leden om ons te helpen om de belangen op de best mogelijke manier te verdedigen. Het is van essentieel belang dat in onze acties een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van alle sectoren van de activiteiten die hun eigen veiligheid organiseren, wordt gewaarborgd.

Naast de steun aan onze leden en de contacten die we onderhouden met onze voogdijoverheden, zullen we blijven in discussie treden met externe partners, zoals bedrijven, consultants en opleidingscentra voor de bewakingssector. Er mag niet vergeten worden dat talrijke interne bewakingsdiensten ook hun klanten zijn! In dit verband wil ik vandaag hun vertegenwoordigers verwelkomen op onze receptie!

En om af te ronden, last but not least, wil ik graag onze politiepartners en de overheden die vandaag aanwezig zijn willen verwelkomen. Zij worden vertegenwoordigd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie en de Directie Private Veiligheid die onze leden maar al te goed kennen. Maar voor het eest is ook Brussel Preventie & Veiligheid vertegenwoordigd, de instelling van openbaar nut, die belast is met veiligheidskwesties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Rest me alleen nog onze gastheer van vandaag te bedanken, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika en om het glas te heffen. Op uw gezondheid! Ik wens u een uitstekend 2020.

 

Hendrik VANDERKIMPEN

Voorzitter van PSA


Assemblée Générale 31/01/2020
  • Speech introduction

Chers membres de PSA,

Je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale et en profite pour souhaiter la bienvenue aux représentants des services internes de gardiennage des Cliniques de l’Europe (Mr. Olivier Briat), du Nationaal Multiple Sclerose Centrum (Mr. Thibaut Muys) et du Mu.ZEE – Permekemuseum (Mr. Jan De Loof).

 

Notre réunion sera très courte car nous préférons aujourd’hui mettre l’accent sur le networking et la convivialité pour célébrer le début de l’année 2020 !

Je vais tout de suite laisser la parole à mes collègues qui vont vous donner un aperçu des travaux de la Commission Formation et vous parler de notre désormais traditionnel recyclage « dedicated to PSA ».

Ensuite nous vous montrerons les nouveautés par rapport à notre site web et Marc continuera sur sa lancée avec les données financières de notre asbl, puisque, comme vous le savez, notre satut prévoit de vous donner un aperçu lors des assemblées générales.

Enfin, nous vous annoncerons nos projets pour la prochaine journée d’étude et nous aurons l’occasion d’entendre vos éventuelles propositions et remarques.

Je laisse maintenant la parole à Joachim.

 

  • Speech cocktail nouvel an

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Comme la plupart d’entre vous s’en souviennent puisqu’ils étaient présents, notre association a fêté ses 15 ans en 2018. Je me réjouis que nous continuions d’accueillir de nouveaux membres, comme c’est le cas aujourd’hui encore.

Comptant aujourd’hui 84 membres, PSA a bien progressé depuis le petit groupe de 6 membres qu’il formait au début et nous en sommes fiers !

Je voudrais à nouveau souligner ce qui fait la force et la richesse de notre association professionnelle. Nous avons la chance de ne pas représenter un seul secteur mais plusieurs secteurs professionnels poursuivant l’objectif commun de prendre eux-mêmes en main leur sécurité. Nous réunissons entre eux des spécialistes de la sécurité privée issus de pratiquement tous les domaines d’activité, et ce à travers tout le pays. Nous avons également la chance de représenter tous les services de sécurité des transports en commun.

Outre cet aspect pluridisciplinaire, notre association se singularise parce qu'elle représente aussi bien le secteur privé que le secteur public, le secteur marchand comme non marchand. Enfin, le fait que la sécurité ne soit pas pour nous un produit mais plutôt un service que nous rendons pour préserver la sécurité de nos collègues et de nos installations, nous différencie du monde des entreprises de gardiennage.

Ayant rappelé ce qui nous particularise, je ne peux pas non plus aujourd'hui manquer de rappeler quelles sont les activités de PSA, d'autant plus qu’outre des nouveaux membres, des partenaires externes nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui.

PSA a deux missions principales. La première est de permettre à notre réseau de professionnels de la sécurité interne de partager ensemble et en toute confiance leurs « bonnes pratiques » en vue d'améliorer la qualité de leurs services. C'est dans ce cadre que nous essayons d'organiser des journées d'étude thématiques le plus fréquemment possible. Tous nos membres ont également l'assurance de recevoir l'aide de l'un des membres actifs de PSA, lorsqu'ils ont une question relative à la réglementation ou à la pratique, par exemple. C'est également via notre réseau que nous nous groupons afin d'organiser avec les centres de formation externes des formations et recyclages qui, tout en respectant le cadre légal, sont spécifiquement orientés vers les services internes de gardiennage.

Outre cet aspect de réseau, notre association est le seul canal officiel actuel qui permette aux services internes de gardiennage et de sécurité de faire entendre leur voix auprès des autorités de tutelle, et en particulier du SPF Intérieur. PSA est ainsi membre de différentes structures de concertation ou de réflexion du SPF Intérieur, au même titre que son homologue APEG/BVBO qui représente les entreprises.

Notre objectif premier, lorsque nous participons à ce type de forum, est de défendre l'intérêt de tous non membres, et pas uniquement le secteur particulier auquel le membre de PSA présent dans le forum appartient. Nous tentons de proposer des solutions pragmatiques, qui respectent la légalité et des niveaux de qualité élevés, tout en tenant compte de notre spécificité. Comme je l’évoquais il y a un instant, la sécurité n'est chez nous pas un produit économique mais un service que nous rendons pour la sécurité de notre outil de travail et de nos collègues et la réglementation doit pouvoir en tenir compte. Cette position n’a pas toujours été facile à défendre dans les débats mais nous constatons que nos autorités en tiennent de plus en plus compte et les en remercions !

J’aurais aimé pouvoir aujourd’hui vous présenter les avancées concrètes obtenues cette année par PSA mais comme vous le savez, nos activités sont quelque peu liées à la situation politique du pays. Cela signifie que les travaux des groupes de travail au sein du SPF intérieur n’ont pas leur rythme de croisière et qu’hormis en cas d’urgence, il n’ y a pas de nouvelle réglementation ou initiatives ministérielles en affaires courantes. Quelques arrêtés d’exécution ont bien fait l’objet de discussions, parfois ardues, mais il faudra plus que probablement attendre le prochain gouvernement pour qu’ils puissent franchir la dernière étape du processus réglementaire. Je voudrais ici citer les arrêtés sur l’utilisation des chiens, sur les règles minimales ou encore sur les nouvelles méthodes de gardiennage prévues par la loi de 2017. Il est difficile de parler de leur contenu car si celui-ci a bien fait l’objet d’un consensus au sein du groupe de travail ou même a été avalisé par le précédent cabinet, il pourrait tout aussi bien être remis en question par le prochain ministre de plein exercice.

En attendant le prochain gouvernement, nous n’allons pas ralentir nos efforts pour autant ! De manière générale, nous continuons à être attentifs à vos différentes problématiques, à transmettre et défendre vos desideratas lorsque vous faites appel à nous, ainsi qu’à vous faire profiter de l’expertise de notre réseau.

Nous poursuivrons également nos travaux au sein des différents forums dans lesquels PSA est représenté. Outre la Commission Formation, nous participons actuellement à un groupe de travail chargé d’évaluer le système des cartes d’identification et le rendre plus efficient. Notre groupe interne à PSA sur la sécurité dans les hôpitaux se tient également prêt à entamer des discussions avec le département de l’Intérieur et a préparé une liste détaillée de domaines d’amélioration.

Les sujets dont il reste à discuter étant pour certains très spécifiques, nous comptons sur l'expertise de tous nos membres pour nous aider à défendre au mieux leurs intérêts. Il est en effet essentiel d’assurer dans nos actions la plus grande représentativité possible de tous les secteurs d’activités organisant eux-mêmes leur sécurité.

Outre ce soutien à nos membres et les contacts que nous entretenons avec nos autorités de tutelle, nous continuerons à discuter avec nos partenaires externes, tels que les entreprises, consultants et centres de formation en gardiennage. Il ne faut en effet pas oublier que de nombreux services internes de gardiennage sont également leurs clients! Je salue aujourd’hui à cet égard leurs représentants qui nous font l’amitié de participer à notre cocktail.

Pour terminer, et last but not least, je salue également nos partenaires policiers présents aujourd’hui, ainsi que nos autorités publiques. Celles-ci sont représentées par la Direction Générale Sécurité et Prévention et la Direction Sécurité Privée, bien connues de nos membres. Mais est représentée également, et c’est une première, Bruxelles Prévention & Sécurité, l’Organisme d’intérêt Public en charge des questions liées à la sécurité en Région de Bruxelles-Capitale.

Il me reste maintenant à remercier notre hôte de ce jour, le Musée de l’Afrique Centrale, et à vous offrir le verre de l’amitié. Santé à tous et bonne année 2020 !

 

Hendrik VANDERKIMPEN

Président de PSA